Mini tartares
2 €/pièce

Panachage de thon, tomate / saumon, tzatziki / saumon, citron 

Shopping Basket